OUR VDO

ABOUT US

บริษัท อินฟินิท เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัททางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้ผู้คน บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ผ่านการจัดสรรเงินอย่างเป็นระบบ     ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่ม นักวางแผนการเงินอิสระที่มีแนวคิดเดียวกันคือ อยากเห็นคนไทยสามารถเข้าถึงบริการวางแผน และให้คำแนะนำทางการเงินที่เป็นกลางมากยิ่งขึ้น และด้วยประสบการณ์ในด้านการเงินมากกว่า 18 ปี จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554

เราช่วยดูแล

วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล ในเรื่องหลัก ๆ ดังนี้ การบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนการเกษียณ การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนประกันภัย การ วางแผนเพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนภาษี การวางแผนมรดก และการวางแผนการส่งต่อธุรกิจ ซึ่งการวางแผนต่างๆจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีหลักการโดยมืออาชีพที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะนักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เพราะสำหรับเรา WEALTH ไม่เพียงแต่แปลว่า ความมั่งคั่ง

แต่ยังหมายถึง ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การมีสุขภาพที่ดี การมีความสงบสุขใน ชีวิตและจิตใจ เราจึงมีความ มุ่งมั่นในการที่จะให้บริการครบวงจรทั้งในเรื่องของการเงิน จวบจนถึงการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการเงิน ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและนักวิชาชีพอิสระ ได้ใช้เงินอย่างสบายใจทุกช่วงชีวิต และส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ

Mission

มุ่งมั่นที่จะช่วยคนให้มีชีวิตที่ดี มีความมั่งคั่งและมั่นคง ตลอดทุกช่วงชีวิต     ผ่านการจัดสรรเงินอย่างมีระบบ โดยทีมงานนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรม

SERVICES

บริการของเราเป็นการวางแผนและให้คำปรึกษาด้านการเงิน ตั้งแต่เกิด จนจากไป โดยครอบคลุมตั้งแต่ บริหารความเสี่ยง วางแผนประกันภัย
วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนเกษียณ วางแผนภาษี วางแผนมรดก วางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการให้บริการในส่วนบุคคลและองค์กร ดังนี้

การให้คำปรึกษา
ส่วนบุคคล

Private Wealth Management

1 การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) เริ่มต้นการสร้างความมั่งคั่งง่ายๆ จากการวางแผนการ ใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไปจนถึงการจัดการหนี้สิน
2 การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) เตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อรักษาความมั่งคั่งให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิต อย่างเช่น การทำประกันเพื่อคุ้มครองรายได้ และป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณในอนาคต
3 การสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) เพิ่มความมั่งคั่งโดยการวางแผนลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน และการวางแผนภาษี เพื่อให้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น
4 การส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) ส่งมอบความมั่งคั่งให้กับทายาทหรือครอบครัว ด้วยการวางแผนมรดก

การให้คำปรึกษา
สำหรับองค์กรธุรกิจ

Corporate Solutions
 

1 การวางแผนสืบทอดธุรกิจ (Business Succession Plan) จากสถิติทั่วโลกชี้ว่า กว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจครอบครัว จะค่อยๆหายและหมดไปหลังจากรุ่นที่ 3 ทางเราเล็งเห็นความสำคัญของ การส่งต่อ กิจการครอบครัวให้ทายาทจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องจึงมีการเสนอการให้บริการ วางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน
2 การวางแผนสวัสดิการสำหรับบุคคลสำคัญขององค์กร (Key Persons Benefit) บุคลากรที่มีคุณภาพ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า เรามีการให้คำปรึกษา ใน การจัดสรรสวัสดิการ เพื่อช่วยรักษาอัตราการคงอยู่ของบุคคลสำคัญ และทำให้มีขวัญ กำลังใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3 การวางแผนภาษีธุรกิจ(Business Tax Planning) การวางแผน ภาษีไม่ใช่การโกงภาษีหรือหนีภาษี แต่เป็นการวางแผนเพื่อให้เสียภาษี อย่างประหยัด และ ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของ กรมสรรพากร

ขั้นตอนการทำงาน

 • 01

  รับฟังข้อมูล
  ความต้องการ
  และเป้าหมายของลูกค้า

 • 02

  เก็บรวบรวมข้อมูล
  ทางการเงิน
  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • 03

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  และทำข้อตกลงการให้บริการ

 • 04

  นำข้อมูล
  มาวิเคราะห์
  และออกแบบ
  แผนการเงิน

 • 05

  นำเสนอแนวทางแก้ไข

 • 06

  จัดทำแผนการเงิน

 • 07

  นำแผนไปปฏิบัติ

 • 08

  ทบทวนและติดตามผล

PLAN

ชีวิตของคนเรานั้น สามารถแบ่งออกได้ตามช่วงอายุ และแต่ละช่วงอายุ ความจำเป็นและความต้องการในการใช้เงิน แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในทุกช่วงชีวิต ได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน เราควรจัดสรรเงินให้เหมาะสม สำหรับแต่ละช่วงวัย ดังนี้

วัยเด็ก (อายุตั้งแต่ 0 – 20 ปี)

เด็กวัยนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง พ่อแม่จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย จนกว่าลูกจะสามารถดูแลตัวเองได้ หากพ่อแม่ช่วยฝึกให้ลูกรู้จักเก็บออมตั้งแต่วัยนี้ และมีการวางแผนการศึกษาที่ดี เด็กจะมีอนาคตที่สดใส

วัยทำงาน (อายุตั้งแต่ 21- 30 ปี)

สำหรับวัยเริ่มทำงาน เริ่มมีรายได้เป็นของตนเองและมักจะมาพร้อมกับภาระหน้าที่ หากจัดสรรรายรับรายจ่ายให้เพียงพอ เริ่มสร้างวินัยการออม และนำไปลงทุนอย่างเหมาะสม จะมีเงินไว้ใช้สบายๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่กำลังสร้างรายได้ อย่าลืมที่จะปกป้องความเสี่ยง โดยวางแผนประกันภัยในด้านต่างๆ ทั้งชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ เพื่ออุดรูรั่วทางการเงินไว้ด้วย

วัยสร้างครอบครัว (อายุตั้งแต่ 31- 40 ปี)

สำหรับคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้ เป็นวัยที่ต้องเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตนเอง เริ่มสร้างครอบครัว รายได้สูงขึ้น รายจ่ายก็สูงด้วย ภาษีก็มากขึ้น ถ้ามีการวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง จะช่วยให้สามารถประหยัดภาษี และเหลือเงินไปออมและลงทุน เพื่อรองรับการใช้จ่ายในอนาคตได้มากขึ้น

วัยสร้างความมั่นคง (อายุตั้งแต่ 41- 59 ปี)

วัยนี้เป็นวัยที่ฐานะทางการเงินมั่นคงแล้ว มีรายได้สูง ต้องจริงจังกับการวางแผนเกษียณ เพราะเหลือระยะเวลาในการหารายได้อีกไม่นาน ในขณะที่บางคนอาจจะต้องดูแลลูก และพ่อแม่ที่สูงวัยด้วย หากมีการวางแผนการศึกษาบุตรไว้ล่วงหน้า รวมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ และจัดสรรเงินในแต่ละส่วนให้เหมาะสม จะช่วยให้มีเงินใช้จ่ายสำหรับทุกเป้าหมายตามที่ต้องการ

วัยเกษียณอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)

เป็นวัยพักผ่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองและสุขภาพ หากมีการเตรียมพร้อมมาดีตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาว จะสามารถใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ การวางแผนมรดก จะช่วยให้สามารถส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อส่งมอบทรัพย์สินไปให้ลูกหลาน โดยไม่ต้องทะเลาะ

ในการที่จะดำเนินการตามแผนการเงินที่ได้วางไว้แล้วนั้น จำเป็นจะต้องใช้ทักษะรอบด้านจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา และ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเข้ามาช่วยให้แผนการเงินนั้นดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุผลตามที่วางไว้

WORK WITH US

เราจะให้คุณทราบ ทั้งข้อดีและข้อด้อยในการที่จะร่วมงานกับเรา คุณจะเข้าใจภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าอะไรที่คุณสามารถคาดหวังได้และอะไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณมาร่วมงานกับเรา มีจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการ ทำงานให้แก่ผู้ที่ร่วมงานกับเรา โดยจะมีการรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

ตำแหน่ง : นักวางแผนทางการเงิน

คุณสมบัติ :

● ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
● จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า
● มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
● มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า

คุณสมบัติ :

● ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
● จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า
● มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี

หากคุณสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับองค์กรของเรา ที่ซึ่งคุณสามารถ
สร้างอนาคตของคุณได้เอง
กรุณาติดต่อมาที่อีเมลล์
“ hr@infinitewealth.co.th ”

CONTACT US

อินฟินิท เวลธ์ โซลูชั่น